اﺛﺮ ﭘﻮدر ﺑﺮگ ﮔﯿﺎه درﻣﻨﻪ ﺧﺰری ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺟﻮﺟﻪﻫﺎی ﮔﻮﺷتی
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (352.22 K)
عنوان دوره: پنجمین کنگره علوم دامی ایران
نویسندگان
1ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم ﮐﺸﺎورزی داﻧﺸﮕﺎه ﮔﯿﻼن
2ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﮔﯿﻼن
چکیده
-
کلیدواژه ها