بررﺳﯽ ﺑﺮﺧﯽ از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ دو رﻗﻢ ﺳﻮرﮔﻮم و ﺗﺎﺛﯿﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺟﻮﺟﻪﻫﺎی ﮔﻮﺷتی
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (369.76 K)
عنوان دوره: پنجمین کنگره علوم دامی ایران
نویسندگان
1ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺗﻐﺬﯾﻪ دام داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻘﻖ اردﺑﯿﻠﯽ
2اﺳﺘﺎدﯾﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻘﻖ اردﺑﯿﻠﯽ
3اﺳﺘﺎدﯾﺎر داﻧﺸﮕﺎه
چکیده
-
کلیدواژه ها