اﺛﺮات ﺳﯿﻨﺒﯿﻮﺗﯿﮏ (Protexin+Oligosaccharid) ﺑﺮ ﻓﺮاﺳﻨﺠﻪﻫﺎی ﻋﻤﻠﮑﺮدی و ﻣﯿﮑﺮوﻓﻠﻮر روده ﺟﻮﺟﻪﻫﺎی ﮔﻮﺷتی
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (373 K)
عنوان دوره: پنجمین کنگره علوم دامی ایران
نویسندگان
داﻧﺸﮕﺎه ﮔﯿﻼن
چکیده
-
کلیدواژه ها