مقایسه اﺛﺮات ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﻮدر ﮔﯿﺎه دارﭼﯿﻦ ﺑﺎ آﻧﺘﯽﺑﯿﻮﺗﯿﮏ وﯾﺮﺟﯿﻨﯿﺎﻣﺎﯾﺴﯿﻦ و ﭘﺮوﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﭘﺮﯾﻤﺎﻻک ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺟﻮﺟه های گوشتی
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (368.96 K)
عنوان دوره: پنجمین کنگره علوم دامی ایران
نویسندگان
1ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻃﯿﻮر داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ
2ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم دامی دانشگاه فردوسی مشهد
3ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژی دام داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﯾز
چکیده
-
کلیدواژه ها