ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﺼﺎره ﭘﻮﺳﺖ ﭘﺮﺗﻘﺎل ﺑﺮ ﺻﻔﺎت ﻻﺷﻪ و ﻓﺮاﺳﻨﺠﻪ ﻫﺎی ﺧﻮﻧﯽ ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎی ﮔﻮﺷتی
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (318.98 K)
عنوان دوره: پنجمین کنگره علوم دامی ایران
نویسندگان
1ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻋﻠﻮم داﻣﯽ و ﻋﻀﻮ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺟﻮان داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ رﺷﺖ
2اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم داﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ رﺷﺖ
چکیده
-
کلیدواژه ها