مقاﯾﺴﻪ اﻟﮕﻮی ﺳﻨﺘﯽ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺷﯿﺮ ﺑﺎ دو اﻟﮕﻮی ﻧﻮﯾﻦ ( اﻓﺰاﯾﺸﯽ- ﮐﺎﻫﺸﯽ ) در ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﻫﺎی ﺷﯿﺮﺧﻮار ﻫﻠﺸﺘﺎﯾﻦ
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (274.49 K)
عنوان دوره: پنجمین کنگره علوم دامی ایران
نویسندگان
داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺻﻔﻬﺎن،داﻧﺸﮑﺪه ﮐﺸﺎورزی،ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم دامی
چکیده
کلیدواژه ها