تعیین ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﻓﺮاﺳﻨﺠﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺎز در ﺑﺮگ ﺑﺎدام ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎل
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (288.18 K)
عنوان دوره: پنجمین کنگره علوم دامی ایران
نویسندگان
1استادیار ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم داﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه زاﺑﻞ و ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه دام ﻫﺎی ﺧﺎص
2داﻧﺸﺠﻮی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺗﻐﺬﯾﻪ دام دانشگاه زابل
چکیده
کلیدواژه ها