تاثیر ﻋﻤﻞ آوری ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﻧﯿﺸﮑﺮ ﺳﯿﻠﻮ ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﯿﺪﺳﻮﻟﻔﻮرﯾﮏ ﺗﺠﺎری ﺑﺮ ﺗﻮان ﻫﻀﻢ ﮐﻞ ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎ و ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻫﺎ ی شکمبه ﮔﺎوﻣﯿﺶ ﺧﻮزﺳﺘﺎن
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (178.04 K)
عنوان دوره: پنجمین کنگره علوم دامی ایران
نویسندگان
گروه ﻋﻠﻮم داﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ راﻣﯿﻦ ﺧﻮزﺳﺘﺎن
چکیده
کلیدواژه ها