ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ داﻧﻪ ارزن ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﺳﻨﺘﺰ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ در ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (184.45 K)
عنوان دوره: پنجمین کنگره علوم دامی ایران
نویسندگان
1ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اسلامی- واحد قائمشهر
2استادیار، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اسلامی- واحد قائمشهر
3عضو هیئت علمی، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اسلامی- واحد قائمشهر
4کارشناس، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اسلامی- واحد قائمشهر
5دانشجویﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اسلامی- واحد قائمشهر
چکیده
کلیدواژه ها