ﺗﻐﯿﯿﺮات ارزش ﻏﺬاﯾﯽ ﺳﯿﻼژ ذرت ﺑﺎ رﻃﻮﺑﺖ ﺑﺎﻻ در ﻃﻮل 10ﻣﺎه ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (308.94 K)
عنوان دوره: پنجمین کنگره علوم دامی ایران
نویسندگان
1عضو ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ مرکز ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن
2ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن
3دکتری دامپزشکی
4عضو ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ موسسه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت علوم دامی کشور
چکیده
کلیدواژه ها