بررﺳﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻔﺎﻟﻪ اﺳﺎﻧﺲﮔﯿﺮی ﺷﺪه ﮔﯿﺎه ﻣﺮزه ﺧﻮزستان ﺑﻪ ﺟﺎی ﯾﻮﻧﺠﻪ در ﭘﺮوارﺑﻨﺪی ﺑﺮهﻫﺎی ﻧﮋاد فراهانی
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (274.54 K)
عنوان دوره: پنجمین کنگره علوم دامی ایران
نویسندگان
1داﻧﺸﺠﻮی دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻋﻠﻮم داﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻟﺮﺳﺘﺎن
2استادیار گروه ﻋﻠﻮم داﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻟﺮﺳﺘﺎن
چکیده
کلیدواژه ها