تاﺛﯿﺮ ﭘﻮدر ﮐﺎﮐﺎﺋﻮ ، ﻓﻠﻔﻞ ﺳﯿﺎه و اﺳﻄﻮﺧﺪوس ﺑﺮ ﻓﺮاﺳﻨﺠﻪ ﻫﺎی ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺳﺮم ﺧﻮن و ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی اﯾﻤﻨﯽ ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎی ﮔﻮﺷتی
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (364.21 K)
عنوان دوره: پنجمین کنگره علوم دامی ایران
نویسندگان
1ﻋﻀﻮ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺟﻮان داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ، واﺣﺪ ﺧﻮراﺳﮕﺎن ﺻﻔﻬﺎن
2اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﻋﻠﻮم داﻣﯽ،داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ، واﺣﺪ ﺧﻮراﺳﮕﺎنﺻﻔﻬﺎن
3ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﻠﻮم داﻣﯽ، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ، واﺣﺪ ﺧﻮراﺳﮕﺎن اﺻﻔﻬﺎن
چکیده
-
کلیدواژه ها