ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﯾﭙﺮوﻟﯿﻮ دی ﺿﺎﯾﻌﺎت ﺧﺮﻣﺎ با و ﺑﺪون آﻧﺰﯾﻢ ﺑﺮ ﺑﺮﺧﯽ ﺻﻔﺎت ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎی ﮔﻮﺷتی
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (266.11 K)
عنوان دوره: پنجمین کنگره علوم دامی ایران
نویسندگان
1ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻋﻠﻮم داﻣﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﮐﺸﺎورزی ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ
2داﻧﺸﯿﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ
3داﻧﺸﯿﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
چکیده
-
کلیدواژه ها