ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﯾﭙﺮوﻟﯿﻮدیﺿﺎﯾﻌﺎت ﺧﺮﻣﺎ ﺑﺎ و ﺑﺪون آﻧﺰﯾﻢ ﺑﺮ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺧﻮﻧﯽ ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎی ﮔﻮﺷتی
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (349 K)
عنوان دوره: پنجمین کنگره علوم دامی ایران
نویسندگان
1ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻋﻠﻮم داﻣﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﮐﺸﺎورزی ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ
2داﻧﺸﯿﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ
3داﻧﺸﯿﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
چکیده
-
کلیدواژه ها