ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﺛﺮات ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﻮدر ﮔﯿﺎه دارﭼﯿﻦ ﺑﺎ آﻧﺘﯽﺑﯿﻮﺗﯿﮏ وﯾﺮﺟﯿﻨﯿﺎﻣﺎﯾﺴﯿﻦ و ﭘﺮوﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﭘﺮﯾﻤﺎﻻک ﺑﺮ ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻤﻨﯽ ﺟﻮﺟه ﻫﺎی ﮔﻮﺷﺘﯽ
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (281.33 K)
عنوان دوره: پنجمین کنگره علوم دامی ایران
نویسندگان
1ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻃﯿﻮر داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ
2ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم داﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ
3ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ رﺷﺘﻪ ﻋﻠﻮم داﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮیز
چکیده
-
کلیدواژه ها