اثر اﮐﺴﯿﺪ ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ و ﺑﯽ ﮐﺮﺑﻨﺎت ﺳﺪﯾﻢ در ﺟﯿﺮه ﺑﺮ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻌﺪاد ﭘﺮوﺗﻮزوآﻫﺎی ﻣﺎﯾﻊ ﺷﮑﻤﺒﻪ در ﺑﺮه ﻫﺎی ﭘﺮواری لری بختیاری
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (272.42 K)
عنوان دوره: پنجمین کنگره علوم دامی ایران
نویسندگان
1داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺗﻐﺬﯾﻪ دام، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﺷﻬﺮﮐﺮد
2ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﺷﻬﺮﮐﺮد و ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺷﻬﺮﮐﺮد
3داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪات داﻣﯽ، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﺷﻬﺮﮐﺮد
چکیده
کلیدواژه ها