اثر اﮐﺴﯿﺪ ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ و ﺑﯽ ﮐﺮﺑﻨﺎت ﺳﺪﯾﻢ در ﺟﯿﺮه ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ راﺳﺘﻪ و وزن اﺟﺰای ﻏﯿﺮ ﻻﺷﻪ ﺑﺮه ﻫﺎی ﭘﺮواری لری بختیاری
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (270.5 K)
عنوان دوره: پنجمین کنگره علوم دامی ایران
نویسندگان
1داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺗﻐﺬﯾﻪ دام، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﺷﻬﺮﮐﺮد
2عضو ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﺷﻬﺮﮐﺮد و ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺷﻬﺮﮐﺮد
3داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪات داﻣﯽ، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﺷﻬﺮﮐﺮد
چکیده
کلیدواژه ها