رﺳﯽ ارزش ﺗﻐﺬﯾﻪ ای ﮔﯿﺎه ﺧﺎرﻣﺮﯾﻢ و ﺗﺎﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻫﺎی ﺷﮑﻤﺒﻪ ﮔﺎوﻣﯿﺶ ﺑﺎ ﺟﯿﺮه ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ذرت
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (271.19 K)
عنوان دوره: پنجمین کنگره علوم دامی ایران
نویسندگان
ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم داﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ راﻣﯿﻦ ﺧﻮزﺳﺘﺎن
چکیده
کلیدواژه ها