تعیین روﻧﺪ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﭘﺬﯾﺮی ﺷﮑﻤﺒﻪای یوﻧﺠﻪ ( Medicago Sativa) در ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻓﻨﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ رﺷﺪ، ﺑﺎ روش ﮐﯿﺴﻪﻫای نایلونی
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (188.7 K)
عنوان دوره: پنجمین کنگره علوم دامی ایران
نویسندگان
1داﻧﺸﺠﻮی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ،داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻘﻖ اردبیلی
2اﺳﺘﺎدﯾﺎر، داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻘﻖ اردبیلی
3ﻣﺮﺑﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻘﻖ اردبیلی
4اﺳﺘﺎدﯾﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻘﻖ اردبیلی
چکیده
کلیدواژه ها