ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺛﺮ ﺟﻠﺒﮏ درﯾﺎﯾﯽ ﮔﺮاﺳﯿﻼرﯾﻮﭘﺴﯿﺰ ﭘﺮﺳﯿﮑﺎ ﺑﺮ ﻟﯿﭙﯿﺪﻫﺎی ﺳﺮم در ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ ﺗﺨﻤﮕﺬار ژاﭘنی
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (351.36 K)
عنوان دوره: پنجمین کنگره علوم دامی ایران
نویسندگان
1ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم داﻣﯽ، ﭘﺮدﯾﺲ اﺑﻮرﯾﺤﺎن – داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
2ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم داﻣﯽ، ﭘﺮدﯾﺲ اﺑﻮرﯾﺤﺎن – داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
3ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن- ﺑﻨﺪرﻋﺒاس
چکیده
-
کلیدواژه ها