اﺛﺮ اﻓﺰودن ﮐﻮد ﻧﯿﺘﺮوژن و ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﻦ ﮔﻼﯾﮑﻮل ﺑﺮ ارزش ﻏﺬاﯾﯽ ﻋﻠﻮﻓﻪ و ﺳﯿﻼژ ﮔﻠﺮﻧﮓ
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (335.54 K)
عنوان دوره: پنجمین کنگره علوم دامی ایران
نویسندگان
1کارﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﺗﻐﺬﯾﻪ دام ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم داﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ
2ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم داﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ
3عضو ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم داﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽاصفهان
4ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم داﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه زابل
چکیده
کلیدواژه ها