اﺛﺮات ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﻮدر و اﺳﺎﻧﺲ زردﭼﻮﺑﻪ ﺑﺮ وﺿﻌﯿﺖ آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎی ﮔﻮﺷﺘﯽ ﺗﺤﺖ ﺗﻨﺶ ﺣﺮارتی
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (287.41 K)
عنوان دوره: پنجمین کنگره علوم دامی ایران
نویسندگان
ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم داﻣﯽ، داﻧﺸﮑﺪه ﮐﺸﺎورزی، داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺮدﺳﺘﺎن، ﺳﻨﻨﺪج
چکیده
-
کلیدواژه ها