تاﺛﯿﺮ ﺳﻄﻮح اﺳﯿﺪآﻣﯿﻨﻪ ﺗﺮﯾﭙﺘﻮﻓﺎن ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺟﻮﺟﻪﻫﺎی ﮔﻮﺷﺘﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻨﺶ ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (359.92 K)
عنوان دوره: پنجمین کنگره علوم دامی ایران
نویسندگان
1ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺮج
2اﺳﺘﺎد ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم داﻣﯽ ﭘﺮدﯾﺲ ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ داﻧﺸﮕﺎه تهران
3ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﭘﯿﺸﻮا-وراﻣﯿﻦ
4ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺮج
5ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﭘﺮدﯾﺲ اﺑﻮرﯾﺤﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
چکیده
-
کلیدواژه ها