ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات ﺳﻄﻮح ﻣﺘﻔﺎوت ال ـ ﮐﺎرﻧﯿﺘﯿﻦ و ﻣﺘﯿﻮﻧﯿﻦ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮدﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎی ﮔﻮﺷﺘﯽ ﺗﺎ 14 روزگی
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (301.77 K)
عنوان دوره: پنجمین کنگره علوم دامی ایران
نویسندگان
1داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ، واﺣﺪ ﺳﺎوه، ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم داﻣﯽ
2داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ، واﺣﺪ ﺳﺎوه، ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم داﻣﯽ،
3داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ، واﺣﺪ ﺷﻬﺮﮐﺮد، ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم دامی
چکیده
-
کلیدواژه ها