تاﺛﯿﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺖ ﻓﻌﺎل 1 و 25- دی ﻫﯿﺪروﮐﺴﯽ ﮐﻮﻟﮑﻠﺴﯿﻔﺮول ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﻏﻠﻈﺖ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺧﻮن در ﻣﺮﻏﺎن ﺗﺨﻤﮕﺬار ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﯿﺮه ﻫﺎی دﭼﺎر ﮐﻤﺒﻮد ﮐﻠﺴﯿﻢ و ﻓﺴﻔر
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (368.6 K)
عنوان دوره: پنجمین کنگره علوم دامی ایران
نویسندگان
ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم داﻣﯽ، داﻧﺸﮑﺪه ﮐﺸﺎورزی، داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺻﻔﻬﺎن، اﺻﻔﻬﺎن
چکیده
-
کلیدواژه ها