تاثیر اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﯿﺪ ﺑﻮﺗﯿﺮﯾﮏ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ در ﻣﺮغ ﻫﺎی ﺗﺨﻤﮕﺬار ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﯿﺮه ﻫﺎی ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ ذرت ﯾﺎ ﮔﻨﺪم
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (377.59 K)
عنوان دوره: پنجمین کنگره علوم دامی ایران
نویسندگان
1گروه ﻋﻠﻮم داﻣﯽ، داﻧﺸﮑﺪه ﮐﺸﺎورزی، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﺷﻬﺮﮐﺮد
2ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم داﻣﯽ، داﻧﺸﮑﺪه ﮐﺸﺎورزی، داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺻﻔﻬﺎن
چکیده
-
کلیدواژه ها