اﺛﺮﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺳﯿﻠﻮی ذرت ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﻣﺘﻔﺎوت ﮐﺎه ﮔﻨﺪم ﻋﻤﻞ آوری ﺷﺪه ﺑﺎ ﮔﺎز آﻣﻮﻧﯿﺎک ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد و ارزﯾﺎﺑﯽ اﻗﺘﺼﺎدی آزﻣﺎیش در جیره ﺗﻠﯿﺴﻪ ﻫﺎی ﻫﻠﺸﺘﺎﯾﻦ
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (323.39 K)
عنوان دوره: پنجمین کنگره علوم دامی ایران
نویسندگان
دانشگاه فردوسی مشهد, گروه علوم دامی
چکیده
کلیدواژه ها