ﺗﺎﺛﯿﺮ اﻓﺰودن ﻃﻌﻢدﻫﻨﺪه واﻧﯿﻞ ﺑﻪ ﺟﯿﺮه ی آﻏﺎزﯾﻦ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮔﻮﺳﺎﻟﻪﻫﺎی ﺷﯿﺮﺧﻮار ﻫﻠﺸﺘﺎﯾﻦ
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (174.41 K)
عنوان دوره: پنجمین کنگره علوم دامی ایران
نویسندگان
1داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم داﻣﯽ، ﭘﺮدﯾﺲ ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
2اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠمیگروه علوم دامی ﭘﺮدﯾﺲ ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
3ﻋﻀﺎی ﻫﯿﺌﺖ علمیﮔﺮوه ﻋﻠﻮم داﻣﯽ، ﭘﺮدﯾﺲ ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
چکیده
کلیدواژه ها