تاﺛﯿﺮ اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﯿﺪﻫﺎی آﻟﯽ و ﭘﺮوﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﻫﺎ ﺑﺮ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت اﺳﺘﺨﻮان درﺷﺖ ﻧﯽ و ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ روده ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎ ﮔﻮﺷتی
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (288.61 K)
عنوان دوره: پنجمین کنگره علوم دامی ایران
نویسندگان
گروه ﻋﻠﻮم داﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺳﺎری
چکیده
-
کلیدواژه ها