اﺛﺮ اﺳﺎﻧﺲﻫﺎی ﮔﯿﺎﻫﯽ آوﯾﺸﻦ و دارﭼﯿﻦ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد، ﻓﺮاﺳﻨﺠﻪﻫﺎی ﺗﺨﻤﯿﺮی ﺷﮑﻤﺒﻪ و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺖﻫﺎی ﺧﻮن ﮔﻮﺳﺎﻟﻪﻫﺎی ﭘﺮواری ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﯿﺮهﻫﺎی ﺣﺎوی ﻣﻮاد ﻣﺘﺮاﮐﻢ ﺑﺎﻻ
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (269.28 K)
عنوان دوره: پنجمین کنگره علوم دامی ایران
نویسندگان
1اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم داﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ
2داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮی ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم داﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ
3اﺳﺘﺎد ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم داﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ
4داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮی ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم داﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ
چکیده
کلیدواژه ها