تاثیر ﻋﻤﻞ آوری ﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ داﻧﻪ ﮐﻠﺰا ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل CNCPS
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (267.56 K)
عنوان دوره: پنجمین کنگره علوم دامی ایران
نویسندگان
1داﻧﺸﺠﻮی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻋﻠﻮم داﻣﯽ ﭘﺮدﯾﺲ ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ داﻧﺸﮕﺎه رازی
2داﻧﺸﯿﺎرﮔﺮوه ﻋﻠﻮم داﻣﯽ ﭘﺮدﯾﺲ ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ داﻧﺸﮕﺎه رازی
3داﻧﺸﺠﻮی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻋﻠﻮم داﻣﯽپردﯾﺲ ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ داﻧﺸﮕﺎه رازی
چکیده
کلیدواژه ها