تعیین ارزش ﻏﺬاﯾﯽ ﻋﻠﻮﻓﻪ ﻧﯽ( Phragmetes australis ) رﺷﺪ ﮐﺮده در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﯽ ﺑﻪ روش ﮐﯿﺴﻪ ﻫﺎی ﻧﺎﯾﻠﻮﻧﯽ ( in situ )
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (283.91 K)
عنوان دوره: پنجمین کنگره علوم دامی ایران
نویسندگان
1اﺳﺘﺎدﯾﺎر و ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم داﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه زاﺑﻞ
2داﻧﺸﺠﻮی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺗﻐﺬﯾﻪ دام ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم داﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه زاﺑﻞ
3اﺳﺘﺎدﯾﺎر و داﻧﺸﺠﻮی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺗﻐﺬﯾﻪ دام ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم داﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه زاﺑﻞ
4داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژی دام
چکیده
کلیدواژه ها