اثر اﻓﺰودن ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺒﻮس ﮔﻨﺪم ﺑﺮ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ، ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺗﺨﻤﯿﺮی، ﺗﺠﺰﯾﻪ ﭘﺬﯾﺮی ﺳﯿﻼژ ﺗﻔﺎﻟﻪ ﻣﺮﮐﺒﺎت
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (278.8 K)
عنوان دوره: پنجمین کنگره علوم دامی ایران
نویسندگان
1داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮی ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻧﺸﺨﻮارﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داﻧﺸﮑﺪه ﮐﺸﺎورزی داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ مشهد
2اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم داﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ
چکیده
کلیدواژه ها