اﺛﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﻮدر ﺳﻤﺎق در ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد و روده ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎی ﮔﻮﺷتی
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (366.08 K)
عنوان دوره: پنجمین کنگره علوم دامی ایران
نویسندگان
1ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺗﻐﺬﯾﻪ دام – داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ، واﺣﺪ اﯾﺬه، ﺑﺎﺷﮕﺎه ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺟﻮان، اﯾﺬه، اﯾﺮان
2ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم دام – داﻧﺸﮑﺪه ﮐﺸﺎورزی – داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮﮐﺮد
3ﮔﺮوه دام – داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ اﯾذه
چکیده
-
کلیدواژه ها