تاثیر ﻣﮑﻤﻞ آر ﮋﻧﯿﻦ در ﺟﯿﺮه ذرت-ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﯾﺎ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد رﺷﺪ و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻻﺷﻪ ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎی ﮔﻮﺷﺘﯽ ﭘﺮورش ﯾﺎﻓﺘﻪ در ارﺗﻔﺎع ﺑﺎﻻ
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (346.33 K)
عنوان دوره: پنجمین کنگره علوم دامی ایران
نویسندگان
1کارشناس ارشد
2ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم داﻣﯽ و ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﺮﮐﺮد
چکیده
-
کلیدواژه ها