ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﯿﻠﻮ ﮐﺮدن ﺑﺮ ارزش ﻏﺬاﯾﯽ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎی دو وارﯾﺘﻪ ﭘﺴﺘﻪ در ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش in situ
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (187.29 K)
عنوان دوره: پنجمین کنگره علوم دامی ایران
نویسندگان
1ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﺗﻐﺬﯾﻪ دام داﻧﺸﮕﺎه زاﺑﻞ
2اﺳﺘﺎد ﯾﺎر و داﻧﺸﯿﺎر داﻧﺸﮑﺪه ﮐﺸﺎورزی ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم دام داﻧﺸﮕﺎه زاﺑﻞ
3ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻣﭙﺮوری داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺎﺷﻤر
چکیده
کلیدواژه ها