ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺗﻔﺎﻟﻪ اﻧﮕﻮر ﻋﻤﻞ آوری ﺷﺪه ﺑﺎ ﻗﺎرچ ﻧﻮروﺳﭙﻮرا ﺳﯿﺘﻮﻓﯿﻼ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﮔﻮارش ﭘﺬﯾﺮی ﻇﺎﻫﺮی ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﮐﺮﻣﺎنی
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (276.33 K)
عنوان دوره: پنجمین کنگره علوم دامی ایران
نویسندگان
1داﻧﺸﺠﻮی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻋﻠﻮم دامی
2اعضاء ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﮐﺮﻣﺎن
چکیده
کلیدواژه ها