پیشﺑﯿﻨﯽ ﻣﯿﺰان اﺳﯿﺪ ﻫﺎی آﻣﯿﻨﻪ ﺿﺮوری در ﺟﻮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی عصبی مصنوعی
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (271.21 K)
عنوان دوره: پنجمین کنگره علوم دامی ایران
نویسندگان
1ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم داﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ
2اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم داﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه زاﺑﻞ
چکیده
-
کلیدواژه ها