اﺛﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻮﺳﺘﻪ ﭘﺴﺘﻪ و ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﻦ ﮔﻠﯿﮑﻮل در ﺟﯿﺮهﻫﺎی ﺣﺎوی روﻏﻦ ﻣﺎﻫﯽ ﺑﺮ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺖﻫﺎی ﺧﻮن، ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﺮﮐﯿﺐ شیر بزهای سانن
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (270.95 K)
عنوان دوره: پنجمین کنگره علوم دامی ایران
نویسندگان
1داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮی ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم دامی دانشگاه فردوسی مشهد
2دانشیار ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم دامی دانشگاه فردوسی مشهد
3استاد ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم دامی دانشگاه فردوسی مشهد
4داﻧﺸﯿﺎر ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم داﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺻﻔﻬﺎن
5استادیار ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم داﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه فردوسی مشهد
6دانشجوی دکتری ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم داﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه فردوسی مشهد
7دانشجوی کارشناسی ارشد ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم داﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه فردوسی مشهد
چکیده
کلیدواژه ها