مقایسه اﺳﺎﻧﺲ ﻣﺮﯾﻢﮔﻠﯽSalvia mirzayaniiﺑﺎ آﻧﺘﯽﺑﯿﻮﺗﯿﮏ وﯾﺮﺟﯿﻨﯿﺎﻣﺎﯾﺴﯿﻦ ﺑﺮ ﻓﺮاﺳﻨﺠﻪﻫﺎی اﯾﻤﻨﯽ ﺟﻮﺟﻪﻫﺎی ﮔﻮﺷتی
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (354.22 K)
عنوان دوره: پنجمین کنگره علوم دامی ایران
نویسندگان
1کارﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺗﻐﺬﯾﻪ دام، داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ راﻣﯿﻦ ﺧﻮزﺳﺘﺎن،
2داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم داﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ راﻣﯿﻦ ﺧﻮزﺳﺘﺎن
3ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺎﺷﺎن
چکیده
-
کلیدواژه ها