ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﯿﻔﯽ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻋﻠﻮﻓﻪ ﺗﺎزه و ﺳﯿﻠﻮ ﺷﺪه دو رﻗﻢ ﺗﺎجﺧﺮوس و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آن ﺑﺎ ذرت ﻋﻠﻮﻓﻪای ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات و ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺧﺎﻟﺺ ﮐﺮﻧﻞ ( CNCPS )
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (292.24 K)
عنوان دوره: پنجمین کنگره علوم دامی ایران
نویسندگان
1داﻧﺸﺠﻮی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ، داﻧﺸﮑﺪه ﮐﺸﺎورزی، داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻮﻋﻠﯽ ﺳﯿﻨﺎ، ﻫﻤﺪان
2ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ، ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻮم داﻣﯽ ﮐﺸﻮر، ﮐﺮج
3ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ، داﻧﺸﮑﺪه ﮐﺸﺎورزی، داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻮﻋﻠﯽ ﺳﯿﻨﺎ، ﻫﻤﺪان
4عضو ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ، ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻮم داﻣﯽ ﮐﺸﻮر، ﮐﺮج
5داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ، داﻧﺸﮑﺪه ﮐﺸﺎورزی، داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻮﻋﻠﯽ ﺳﯿﻨﺎ، ﻫﻤﺪان
چکیده
کلیدواژه ها