ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ رازﯾﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺮهﻫﺎی ﭘﺮواری
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (345.09 K)
عنوان دوره: پنجمین کنگره علوم دامی ایران
نویسندگان
1داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ و اﺳﺘﺎدﯾﺎر داﻧﺸﮕﺎه اﯾﻼم
2اﺳﺘﺎدﯾﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻮﻋﻠﯽ ﺳﯿﻨﺎ ﻫﻤﺪان
چکیده
کلیدواژه ها