اﺛﺮات اﻓﺰودن ﺳﻄﻮح اﻓﺰاﯾﺸﯽ ﺟﻠﺒﮏ ﮐﻠﺮﻻ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺮاﺳﻨﺠﻪ ﻫﺎی ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺧﻮن در ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎی ﮔﻮﺷﺘی
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (374.13 K)
عنوان دوره: پنجمین کنگره علوم دامی ایران
نویسندگان
داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان، ﭘﺮدﯾﺲ ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم داﻣﯽ، ﮐﺮج
چکیده
-
کلیدواژه ها