ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﺗﺨﻤﯿﺮ ﭘﺬﯾﺮی ﮐﺎه ﺑﺮﺧﯽ ارﻗﺎم و ﻻﯾﻦ ﻫﺎی ﮔﻨﺪم
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (284.39 K)
عنوان دوره: پنجمین کنگره علوم دامی ایران
نویسندگان
1اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻮم داﻣﯽ
2اﺳﺘﺎد ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻮم داﻣﯽ ﮐشور
3ﻣﺮﺑﯽ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻮم داﻣﯽ کشور
4ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻮم داﻣﯽ کشور
5اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻮم داﻣﯽ کشور
چکیده
کلیدواژه ها