تاثیر ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﮐﻮﻣﺒﻮﭼﺎ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻻﺷﻪ ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎی ﮔﻮﺷﺘﯽ
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (355.8 K)
عنوان دوره: پنجمین کنگره علوم دامی ایران
نویسندگان
1داﻧﺸﺠﻮی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﭘﺮورش و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻃﯿﻮر داﻧﺸﮕﺎه ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ
2گروه ﻋﻠﻮم داﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ
3ﻋ ﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﮔﺮوه زراﻋﺖ و اﺻﻼح ﻧﺒﺎﺗﺎت داﻧﺸﮕﺎه ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ
چکیده
-
کلیدواژه ها