بررﺳﯽ ارﺗﺒﺎط ﻟﯿﮕﻨﯿﻦ ﻧﺎﻣﺤﻠﻮل در ﺷﻮﯾﻨﺪه اﺳﯿﺪی ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﻮﺳﺘﻪ داﻧﻪ ﺟﻮ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﺗﺠﺰﯾﻪﭘﺬﯾﺮی ﻣﺎده ﺧﺸﮏ در وارﯾﺘﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (285.97 K)
عنوان دوره: پنجمین کنگره علوم دامی ایران
نویسندگان
1داﻧﺸﺠﻮی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺗﻐﺬیه علوم دامی داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺳﺎری، ﻣﺎزﻧﺪران
2ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﮔﺮوه ﺗﻐﺬﯾﻪ نشخوارﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺳﺎری، ﻣﺎزﻧﺪران
3ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﮔﺮوه ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻧﺸﺨﻮارﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺳﺎری، ﻣﺎزﻧﺪران
چکیده
کلیدواژه ها