اﻣﮑﺎنﺳﻨﺠﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻨﺠﺎﻟﻪی ﮔﻮار و آﻧﺰﯾﻢ ﺑﺮ ﺑﺮﺧﯽ ﻓﺮاﺳﻨﺠﻪﻫﺎی ﺧﻮﻧﯽ و ﺻﻔﺎت ﮐﯿﻔﯽ ﺗﺨﻢﻣﺮغ
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (376.09 K)
عنوان دوره: پنجمین کنگره علوم دامی ایران
نویسندگان
کارﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻋﻠﻮم داﻣﯽ و داﻧﺸﯿﺎر ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻃﯿﻮر داﻧﺸﮕﺎه رازی ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه
چکیده
-
کلیدواژه ها