اﺛﺮ روﻏﻦ ﻣﺎﻫﯽ و روﻏﻦ آوﯾﺸﻦ ﺑﺮ ﺧﻮاص ﺿﺪاﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ و ﺑﺮﺧﯽ ﻓﺮآﺳﻨﺠﻪﻫﺎی ﺳﺮم ﺧﻮن ﺑﺮه ﻫﺎی ﭘﺮواری
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (281.37 K)
عنوان دوره: پنجمین کنگره علوم دامی ایران
نویسندگان
1ﺗﺮﺗﯿﺐ داﻧﺸﺠﻮی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم داﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه اروﻣﯿﻪ.
2داﻧﺸﯿﺎر ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم داﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه اروﻣﯿﻪ.
3اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم داﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه مازندران
4کارﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ و ﻋﻀﻮ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺟﻮان داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ- واﺣﺪ ﻗﺎﺋﻤﺸﻬﺮ و ﻣﺪرس آﻣﻮزﺷﮑﺪه ﮐﺸﺎورزی پسران ساری
چکیده
کلیدواژه ها