بررﺳﯽ اﺛﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺸﺎر ﺑﺮ ارزش ﻏﺬاﯾﯽ و ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺗﺨﻤﯿﺮ ﺳﯿﻼژ ﻋﻠﻮﻓﻪ ﮐﺎﻣﻞ ذرت
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (309.37 K)
عنوان دوره: پنجمین کنگره علوم دامی ایران
نویسندگان
1داﻧﺸﺠﻮی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم داﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﯾﺎﺳﻮج،
2ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم داﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﯾﺎﺳﻮج
چکیده
کلیدواژه ها